اعضا

ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی دانشگاه محل تحصیل - خدمت سمت سایر اطلاعات
71 شکوفه کیوانداریان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
72 سمیه گرایلو تنها دانشگاه گیلان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
73 ناصر گلستانی دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
74 سمیه محمدزاده دانشگاه بجنورد عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
75 یوسف محمدی دانشگاه جیرفت عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
76 زهرا محمودی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
77 مدیریت سمینار مشهد فردوسی مشهد سایر موارد http://isha.iut.ac.ir/members/...
78 علی ملکی دانشگاه گیلان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
79 مهدی مولوی علوم و تحقیقات تهران-آزاد دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
80 شهلا موم کش دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
81 قدیر مهاجری مینایی خوارزمی دانش‌آموخته‌ی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
82 محمد جواد مهدي پور صنعتي شيراز عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
83 حسن میرنوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
84 علی نخعی امرودی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...

صفحه‌ها