اعضا

ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی دانشگاه محل تحصیل - خدمت سمت سایر اطلاعات
57 وحید عطائی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
58 قربانعلی غلامی دانشگاه گیلان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
59 فریبا فتاحی امیردهی دانشگاه مازندران دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
60 فریبا فتاحی امیردهی دانشگاه مازندران دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
61 جواد فرخی استاد دانشگاه صنعتی بیرجند عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
62 جواد فرخی استاد دانشگاه صنعتی بیرجند عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
63 داود فروتن نیا ولی عصر رفسنجان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
64 زهرا فرهادتوسکی دانشگاه ارومیه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
65 سامان قادرخانی دانشگاه صنعتی اصفهان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
66 محمدرضا قانعی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
67 محمد قربانی دانشگاه رنجان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
68 محمود کاظمی قم دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
69 سید صادق کاظمی پور دانشگاه کرنل دانش‌آموخته‌ی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
70 زهرا کریمی فرد علم و صنعت ایران دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...

صفحه‌ها