اعضا

ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی دانشگاه محل تحصیل - خدمت سمت سایر اطلاعات
43 معصومه زارع دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
44 میترا سامی صنعتی اصفهان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
45 میترا سامی دانشگاه صنعتی اصفهان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
46 جواد سعادتمندان دانشگاه قم دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
47 افسانه سلطانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
48 سیما سلطانی رنانی دانشگاه صنعتی اصفهان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
49 ربابه سهندی طرق دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
50 سمیه شاهمرادی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
51 حمید شفیع اصل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
52 علی اکبر عارفی جمال دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه حکیم سبزواری عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
53 بهرام عاقلی دانشگاه مازندران دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
54 داود عبادی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
55 طیبه عباسی بنی دانشگاه شهرکرد دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
56 فهیمه عربیانی نیشابوری دانشگاه حکیم سبزواری دانش‌آموخته‌ی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...

صفحه‌ها