اعضا

ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی دانشگاه محل تحصیل - خدمت سمت سایر اطلاعات
29 حسام حسین نژاد دانشگاه دامغان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
30 مریم حسینی دانشگاه شهرکرد دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
31 فرانک حقیقی فر قم دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
32 فرشته حمیدی دانشگاه صنعتی اصفهان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
33 علی ختن لو دانشگاه ملایر عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
34 فاطمه خسروی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
35 صفیه خلیفه دانشگاه ازاد اسلامی شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
36 علی دانشور دانشگاه صنعتی سهند تبریز دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
37 مهشيد دشتي دانشگاه ملاير عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
38 اصغر رحیمی دانشگاه مراغه عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
39 حمیدرضا رحیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
40 محمد رمضانپور دانشگاه دامغان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
41 علی رنجبری دانشگاه اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
42 زهره رهبانی ولی عصر (عج) رفسنجان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...

صفحه‌ها