اعضا

ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی دانشگاه محل تحصیل - خدمت سمت سایر اطلاعات
15 وحید امیرزاده دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
16 مدینه امیری یزد دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
17 سید مسعود امینی دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
18 محسن امینی خوئی دانشگاه رازی کرمانشاه دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
19 نسیبه انجم شعاع دانشگاه شهید باهنر کرمان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
20 sanatpour sanatpour صنعتی اصفهان سایر موارد http://isha.iut.ac.ir/members/...
21 قربانعلی باقری بردی دانشگاه خلیج فارس عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
22 علیرضا باقری ثالث دانشگاه قم عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
23 حسن پورمحمود آقابابا خوارزمی-تبریز عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
24 نرگس تولايي دانشگاه دامغان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
25 سیده سمیه جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
26 حسین جوانشیری دانشگاه یزد عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
27 سجاد جودکی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
28 مصطفی حسنلو دانشگاه تبریز دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...

صفحه‌ها