اعضا

ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی صعودی دانشگاه محل تحصیل - خدمت سمت سایر اطلاعات
1 اکرم یوسف زاده دانشگاه آزاد مبارکه عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
2 زینب همت زاده ارومیه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
3 آمنه همت زاده شهید مدنی آذربایجان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
4 جواد هاشم پور دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
5 فهیمه ولی زاده دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
6 فاطمه وزیری وفا دانشگاه ملی ملایر دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
7 اصغر نوروزی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
8 مهدی نعمتی دانشگاه صنعتی اصفهان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
9 ناهید نظام شهید بهشتی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
10 نویده نصیری دانشگاه ازاد تبریز دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
11 رسول نصراصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
12 علی نخعی امرودی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
13 حسن میرنوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
14 محمد جواد مهدي پور صنعتي شيراز عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...

صفحه‌ها