اعضا

ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی دانشگاه محل تحصیل - خدمت سمت سایر اطلاعات
1 حامد نیک‌ پی‌ دانشگاه (تربیت معلم) خوارزمی تهران دانش‌آموخته‌ی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
2 amin aminin iut دانشجوی کارشناسی http://isha.iut.ac.ir/members/...
3 حسین ابراهیم پور بروجنی دانشگاه یزد دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
4 حمزه ابراهیمی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
5 حمید رضا ابراهیمی ویشکی دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
6 سیاوش احمدی واحد تهران-شمال عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
7 فاطمه اختری دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
8 حمید اسپید دانشگاه شاهد دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
9 مریم اسفندانی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
10 غلام حسین اسلام زاده آلبرتا عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
11 رضا اسمعیل وندی شهید چمران اهواز دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
12 رضا اسمعیل وندی شهید چمران اهواز دانشجوی کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
13 محمد اکبری توتکابنی دانشگاه شاهد عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
14 ملیحه اکبری مطلق فردوسی مشهد دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...

صفحه‌ها