جوایز

 

  •  چهره برجسته آنالیز هارمونیک کشور،

                   سال 1391:  جناب آقای دکتر محمد علی پورعبداله،  استاد پیشکسوت دانشگاه فردوسی مشهد

                   سال 1392:  جناب آقای دکتر ----------------------،   استاد پیشکسوت دانشگاه -----------------