شرکت کنندگان

دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها
ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی سمت دانشگاه محل تحصیل - خدمت
1 آسیه ابراهیم زاده دانشجوی دکترا دانشگاه علم و صنعت
2 حمزه ابراهیمی دانشجوی دکترا دانشگاه اصفهان
3 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
4 مرتضی ابطحی هیئت علمی دانشگاه دامغان
5 رضا احمدی دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
6 فاطمه اختری دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان
7 نیکو اسپرانک * هیئت علمی دانشگاه واترلو کانادا
8 حمید اسپید دانشجوی دکترا دانشگاه شاهد
9 یوسف استارمی هیئت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
10 محمد باقر اسدی هیئت علمی دانشگاه تهران
11 آدام اسکالسکی * هیئت علمی موسسه ریاضی آکادمی علوم لهستان
12 الناز اسگویی هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
13 فاطمه اسماعیل زاده هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
14 مرتضی اسمعیلی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

صفحه‌ها