چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

کارگاه آموزشی

توجه: جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی ضمن پرداخت هزینه کارگاه در این قسمت، فرم ثبت نام را از اینجا دریافت نموده

و پس از تکمیل آن را به آدرس الکترونیکی shaa4@khu.ac.ir ارسال نمایید.