چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

حمایت کنندگان

  • دانشگاه خوارزمی
  • انجمن ریاضی ایران
  • فرهنگستان علوم
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری