چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

اعضای کمیته علمی

دکتر علیرضا مدقالچی

دکتر طاهر قاسمی هنری

دکتر امیر خسروی

دکتر حکیمه ماهیار

دکتر حمید رضا ابراهیمی ویشکی

دکتر غلامحسین اسلام زاده

دکتر مرتضی اسمعیلی

دکتر سید مسعود امینی

دکتر عبدالرسول پورعباس

دکتر حسین جوانشیری

دکتر غلامرضا زباندان

دکتر امیرحسین صنعت پور

دکتر علی غفاری

دکتر رجبعلی کامیابی گل

دکتر آذین گلبهاران

دکتر جواد لالی

دکتر رسول نصر اصفهانی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی – نمایندۀ انجمن ریاضی ایران

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه خوارزمی – دبیر کمیتۀ علمی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه یزد

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه سمنان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه صنعتی اصفهان