چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

سخنرانان مدعو

دکتر حمید رضا ابراهیمی ویشکی (دانشگاه فردوسی مشهد)

Function algebras on locally compact quantum group

(Ebrahimi Vishki.pdf

دکتر رسول نصر اصفهانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

Strong amenability of representations

(See abstract)

دکتر امیر خسروی (دانشگاه خوارزمی)  

ّFrames, wavelets and some generalizations

(Khosravi.pdf)

دکتر علی غفاری (دانشگاه سمنان)

Gamma-invariant operators associated with locally compact groups

(See abstract)

دکتر حسن پورمحمود آقابابا (دانشگاه تبریز)

Pseudomeasures and pseudofunctions on inverse semigroups

(Pourmahmood.pdf)