چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

اعضای کمیته اجرایی

ستاد اجرایی

دکتر محمدعلی سبحان الهی

دکتر سیدحسین سراج زاده

دکتر عزیزاله حبیبی

دکتر اسمعیل بابلیان

دکتر مرتضی اسمعیلی

دکتر ارسلان قربانی

دکتر حسین محمدی

مهندس مهدی گودآسیایی

آقای حسین قویدل

سرپرست دانشگاه خوارزمی

معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی

دبیر کمیتۀ اجرایی سمینار

دبیر کمیتۀ علمی سمینار

رئیس روابط عمومی دانشگاه خوارزمی

مدیر فرهنگی دانشگاه خوارزمی

مدیر امور عمومی دانشگاه خوارزمی

رئیس حراست دانشگاه خوارزمی

کمیتۀ اجرایی

دکتر علیرضا مدقالچی

دکتر طاهر قاسمی هنری

دکتر حکیمه ماهیار

دکتر اسمعیل بابلیان (دبیر کمیتۀ اجرایی سمینار)

دکتر مرتضی اسمعیلی (دبیر کمیتۀ علمی سمینار)

دکتر غلامرضا زباندان

دکتر امیرحسین صنعت پور

دکتر آذین گلبهاران

دکتر محمدرضا قانعی (دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار)