چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

محورهای اصلی

تمام جنبه‌های نظری و کاربردی آنالیز هارمونیک و مباحث مرتبط در سایر علوم هدف هیات موسس این سمینار است که طیف وسیعی از علوم از جمله علوم پایه، علوم مهندسی و علوم پزشکی را پوشش می‌دهد. طبعاً در هر سال برگزاری سمینار بر روی برخی محورها متمرکز است.

تمرکز چهارمین سمینار روی محورهای زیر است:

                     آنالیز هارمونیک مجرد

                     گروه‌های کوانتومی

                     فضاهای عملگری

                     نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها

 

در حالت کلی، در بخش نظری می‌توان به محورهای زیر اشاره نمود:

• نظریۀ احتمال

• نظریۀ ارگودیک

• نظریۀ اندازه و انتگرال

• نظریۀ تقریب

• نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها

• آنالیز فوریه

• آنالیز هارمونیک کلاسیک

• آنالیز هارمونیک مجرد

• ساختارهای جبری توپولوژیک

• فضاهای توابع خاص

• گروه‌ها، ابرگروه‌ها و نیم گروه‌های توپولوژیک

• گروه‌های لی و نظریۀ نمایش

 

و در بخش کاربردی می‌توان محورهای زیر را بر شمرد:

• فیزیک ریاضی

• مخابرات بی‌سیم

• آنالیز هارمونیک عددی

• آنالیز هارمونیک گسسته

• آنالیز هارمونیک محاسباتی

• پردازش تصویر و سیگنال