چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

بنیانگذاران سمینار

دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

دکتر غلامحسین اسلام زاده

دکتر سید مسعود امینی

دکتر عبدالرسول پورعباس

دكتر محمدعلی پورعبدالله

دکتر سید علیرضا حسینیون

دکتر علی رجالی

دکتر مهدی رجبعلی پور

دکتر عبدالحمید ریاضی

دكتر طاهر قاسمی هنری

دکتر رجبعلی کامیابی گل

دکتر محمود لشکری زاده بمی

دکتر علیرضا مدقالچی

دكتر رسول نصر اصفهانی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه اصفهان

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه صنعتی اصفهان