سومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

کمیته علمی

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی (الفبایی) نام دانشگاه
1 دکتر حمیدرضا  ابراهیمی ویشکی دانشگاه فردوسی
2 دکتر مجید  اسحاقی گرجی دانشگاه سمنان
3 دکتر غلامحسین  اسلام­زاده دانشگاه شیراز
4 دکترسیدمسعود  امینی دانشگاه تربیت مدرس
5 دکتر قاسم  بریدلقمانی دانشگاه یزد
6 دکتر حسین  جوانشیری دانشگاه یزد
7 دکتر سید محمدمهدی  حسینی دانشگاه یزد
8 دکتر محمدعلی  دهقان  دانشگاه ولی عصر(عج)
9 دکتر علی  غفاری دانشگاه سمنان
10 دکتر رجبعلی  کامیابی گل دانشگاه فردوسی
11 دکتر فرید  مالک دانشگاه یزد
12 دکتر سید محمد صادق  مدرس مصدق   دانشگاه یزد
13 دکتر علیرضا  مدقالچی دانشگاه خوارزمی
14  دکتر سید محمد  مشتاقیون دانشگاه یزد
15 دکتر سعید  مقصودی دانشگاه یزد
16 دکتر رسول  نصر اصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان
17 دکتر محمدرضا  هوشمنداصل دانشگاه یزد