شرکت کنندگان

سومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها
ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی سمت دانشگاه محل تحصیل - خدمت
1 فاظمه آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
2 مهرآسا آیت اللهی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
3 سمیه اباذری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
4 حسین ابراهیم پور دانشجوی دکترا دانشگاه یزد
5 ابوالفضل ابراهیم‌زاده هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
6 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
7 مرتضی ابطحی ایوری هیئت علمی دانشگاه دامغان
8 ولی احمدی کوراماللو دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
9 فاطمه اختری دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان
10 حليمه اردكاني دانشجوی دکترا دانشگاه يزد
11 یوسف استارمی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
12 سمانه اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
13 شهربانو اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
14 فاطمه اسماعیل زاده هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

صفحه‌ها