سومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

کمیته اجرایی

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشگاه
1 دکتر محمدصالح اولیا دانشگاه یزد
2 دکتر حسین جوانشیری         دبیر کمیته دانشگاه یزد
3  دکتر حسین خورشیدی دانشگاه یزد
4 دکتر اکبر دهقان نژاد دانشگاه یزد
5  دکتر محمد مشتاقیون دانشگاه یزد
6 دکتر محمدرضا هوشمند اصل دانشگاه یزد
7 دکتر فرید مالک دانشگاه یزد
8 دکتر رسول نصراصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشگاه دانشهای بنیادی