دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

کمیته علمی

 

 

•  دکتر سید مسعود امینی،                                       دبير سمينار

•  دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

•  دکتر غلامحسین اسلام زاده          نماینده انجمن ریاضی ایران

•  دکتر عبدالرسول پورعباس            نماینده انجمن ریاضی ایران
 
•  دکتر ابراهیم سامعی
 

•  دکتر علیرضا مدقالچی

•  دکتر رسول نصراصفهانی

 

 

دانشگاه تربيت مدرس 

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشگاه ساسکاچوآن کانادا
 

دانشگاه خوارزمی 

دانشگاه صنعتی اصفهان