دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

کمیته اجرایی

 

•  دکتر سید مسعود امینی         دبیر کمیته

•  دکتر محمد باقر اسدی

•  دکتر مسعود پور مهدیان

•  مهندس محسن راهپیما

•  دکتر رسول نصراصفهانی

دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشکاه دانشهای بنیادی

دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانشهای بنیادی

رئیس پژوهشکده ریاضیات پژوهشگاه دانشهای بنیادی

پژوهشکده ریاضیات پژوهشگاه دانشهای بنیادی

دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشگاه دانشهای بنیادی