اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

نظر به درخواستهای متعدد شرکت کنندگان محترم سمینار، مهلت ارسال مقاله و ثبت نام نهایی تمدید شد.

 •  آخرین مهلت ارسال مقاله: 27 آذر 1391

•  اعلام فهرست مقالات پذیرفته شده: 14 دی ماه 1391

          •  آخرین مهلت پرداخت هزینه و ثبت نام نهایی: 21 دی ماه 1391

• آخرین مهلت ارسال مسئله باز24 دی ماه 1391

                         •  شماره همراه دبیرحانه سمینار: 27 200 85 0930