اعضا

ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی دانشگاه محل تحصیل - خدمت سمت سایر اطلاعات
85 رسول نصراصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
86 نویده نصیری دانشگاه ازاد تبریز دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
87 ناهید نظام شهید بهشتی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
88 مهدی نعمتی دانشگاه صنعتی اصفهان عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...
89 اصغر نوروزی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
90 فاطمه وزیری وفا دانشگاه ملی ملایر دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
91 فهیمه ولی زاده دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
92 جواد هاشم پور دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
93 زینب همت زاده ارومیه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد http://isha.iut.ac.ir/members/...
94 آمنه همت زاده شهید مدنی آذربایجان دانشجوی دکترا http://isha.iut.ac.ir/members/...
95 اکرم یوسف زاده دانشگاه آزاد مبارکه عضو هیئت علمی http://isha.iut.ac.ir/members/...

صفحه‌ها