مراسم تجلیل از پروفسور پورعبداله به عنوان شخصیت برجسته آنالیز هارمونیک کشور (سال 1391)